Tarih

OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR MEDENİYET V: OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ

 Kültür ve Medeniyet konusunun bu bölümünde Osmanlı Eğitim Sistemi ve  Bilim Adamları konusu yer almaktadır.

İçindekiler

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ

Osmanlı Devleti eğitim sistemi , yaygın ve örgün eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı.

"<yoastmark

ÖRGÜN EĞİTİM

Osmanlı eğitim sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitim olarak ikiye ayrılmaktaydı. Osmanlı örgün eğitim ; sıbyan mektebi , saray ve medreselerde yapılmaktaydı.

SIBYAN MEKTEBİ

 • Osmanlı eğitim sistemi içerisinde ilk eğitim burada başlardı.
 • Müslüman bir aileden gelen her çocuk burada eğitim alabilirdi.
 • Sıbyan mekteplerinde imam , müezzin gibi kişiler ders verirdi. Burada eğitim / ders vermeleri için özel bir eğitim almalarına gerek yoktu.
 • Çocukların sıbyan mektebine başladıkları ilk gün Amin Alayı adı verilen tören yapılırdı.
 • Bu okuldan mezun olabilmek için Kur’an ‘ı hatmetmek şart idi.

SARAY

 • Osmanlı eğitim sistemi içerisinde bulunan saray eğitimi üç kısma ayrılırdı.
Enderun
 • Devlet memuru yetiştirmek amaçlanır. Burada eğitim dili Türkçe ‘dir.
Harem
 •  Sarayda bulunan kadınlara eğitim verilen yer.
Şehzadegan Mektebi 
 • Topkapı Sarayı’nda şehzadelerin eğitim gördükleri yerdi. Şehzadeler burada dönemin alimlerinden ders alırdı.

MEDRESE

 • Osmanlı eğitim sistemi içerisinde yer alan medreseler , orta ve yüksek öğretim kurumlarıdır.
 • Osmanlı’da ilk medrese İznik ‘te Orhan Bey döneminde açılmıştır.
 • İlk müderris Davud-i Kayseri ‘dir.
 • Medreselerin eğitim dili Arapça idi.
 • Medreselerden mezun olanlara verilen diplomaya icazetname
 • Medrese yöneticilerine fakih
 • Osmanlı eğitim sistemi içerisinde akademik kariyer basamakları :
 •   Bilgisiz medrese öğrencisine SOFTA ,
 •   Yüksek öğretim düzeyinde bilgili öğrenciye DANİŞMEND ,
 •   Müderrisin derslerini tekrarlayan mezun öğrenciye ( stajyer ) MUİD ,
 •   Sahn düzeyinde (günümüz üniversite mezunu) öğretmenlerin atama bekleyenlerine MÜLAZIM  veya MÜLAZEMET denir.
 •  MÜDERRİS ise öğretmendir.

"<yoastmark

 • Muidin öğretmen olmak istemez ise istediği diğer medreselerden birinde bir yıl daha ihtisas yapardı. Diğer ihtisas medreseleri :
  Kuran Öğreticiliği için :  Darü’l Kurra

  Hadis Öğreticiliği için  : Darü’l Hadis

  Hekimlik için : Darü’l Tıp

  Mühendislik için : Darü’l Hendese 

 • Medreseler 17.yy ‘dan sonra bozulmaya başlamıştır. Medreselerin bozulma sebepleri :
 •       Pozitif bilimlerin (Akli ilimlerin) derslerden çıkarılması
 •       Beşik Ulemalığı sisteminin getirilmesi
 •       Batı’nın takip edilmemesi

NOT: Beşik Ulemalığı / Beşik Uleması Nedir ?

Alimin oğlu alimdir anlayışıdır. Alim olan kişinin oğlunun da alim olduğu sisteme beşik ulemalığı denir.  Çocuk , doğar doğmaz alim sıfatını alır.

NOT: Pozitif Bilimler / Akli İlimler Nedir ?

Bilimsel esaslara dayanan , somut , akli , ispatlanabilir bilim anlamına gelir. Pozitif Bilimler diğer adı ile Akli İlimler ; matematik , fizik , kimya gibi bilimleri kapsar.

YAYGIN EĞİTİM

 • Osmanlı’da yaygın eğitim belirli bir zamanı olmayan , programsız eğitim sistemi idi. Yaygın eğitim yapılan yerler :
Esnaf Kuruluşları
 • Esnaf kuruluşları ahi ( lonca ) teşkilatı üyelerine eğitim verirlerdi.
 • Mesleki , dini ve ahlaki eğitim verilirdi.
 • Esnaf olmak isteyen küçük yaştaki çocuklara şakird ( çırak ) denirdi. Ustalık seviyesine gelenlere Gedik Hakkı verilir ve bu sayede iş yeri açabilirlerdi.
Camiler
 • Camilerde isteyen herkese okuma – yazma , hat , İslam hukuku ve hadis dersleri verilirdi. 
Tekke , Zaviyeler ve Dergahlar
 • Tekke , zaviye ve dergahlar dini ve sosyal eğitimin verildiği yerlerdi.
Darü’l Mesneviler
 • Burada Mesnevi ‘den hikayeler anlatılırdı.
Cerre Çıkma
 • Medrese öğrencileri daha çok bilgilenme ve bilgilerini pekiştirme amacı ile Osmanlı sınırları içerisinde çeşitli yerlere gönderilirdi. Buna cerre çıkma denirdi.
Sahaflar
 • 17.yy ‘dan itibaren Osmanlı eğitim sistemi içerisinde yer almaya başlamıştır.
 • Araştırma yapmak isteyen kişilerin gittiği yerlerdendi.
Konaklar
 • Konaklar , yüksek rütbeli devlet adamlarının ikametgahı idi. İlim ve fikir merkezi de diyebileceğimiz konaklar alim , şair gibi kişilerin toplandığı yerlerdendi.
Kahvehaneler
 • Halkın toplandığı , bilgi paylaşımı yaptığı , birbirlerine hikayeler anlattıkları yerlerdi.
Kütüphaneler
 • Okuma salonlarıdır. Hafız-ı Kütüb denilen kişiler burada eğitim verirdi.

DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

 • Osmanlı eğitim sistemi içerisinde yer alan diğer eğitim kurumları :

Hendesehane

(1734)

 • I.Mahmut Dönemi ‘nde Humbaracı Ahmet Paşa tarafından açılmıştır.
 • Batı tarzlı ilk askeri okuldur.

Mühendishane-i Berri Hümayun (1795)

 • III. Selim Dönemi ‘nde hendesehane , Mühendishane-i Berri Hümayun olarak dönüştürülmüştür.

Deniz Mühendishanesi (1773)

 • III. Mustafa Dönemi ‘nde kuruldu.
 • Amacı deniz subayı yetiştirmekti.

Mühendishane-i Bahri Hümayun  (1793)

 • III. Selim Dönemi ‘nde Deniz Mühendishanesi ‘nin dönüştürülmesi ile kuruldu.

Mızıka-ı Hümayun (1826)

 • II. Mahmut Dönemi ‘nde kurulmuştur.
 • Mehterhane kapatılmış yerine Mızıka-ı Hümayun kurulmuştur.

Tıbhane-i Amire (1827)

 • II. Mahmut Dönemi ‘nde kuruldu.
 • Askeri birimlerin hekim ihtiyacını karşılamak amacı ile açıldı.

Cerrahane-i Mamure (1827)

 • II. Mahmut Dönemi ‘nde kuruldu.
 • Askeri birimlerin cerrah ihtiyacını karşılamak amacı ile açıldı.

Mekteb-i Fünun-ı Harbiye (1834)

 • II. Mahmut Dönemi ‘nde yeniçerilerin yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusuna subay yetiştirmek amacı ile açılmıştır.

Mekteb-i İptidai

 • Günümüz ilkokuluna karşılık gelen eğitim kurumudur.

Rüştiye (1838)

 • II. Mahmut Dönemi ‘nde açılmıştır.
 • Günümüz ortaokuluna denk gelir.
 • Askeri okullara öğrenci yetiştiren bir eğitim kurumudur.
 • Eğer öğrenci sıbyan mektebini Şehadetname alıp bitirdiyse bu okula sınavsız girerdi.

Mekteb-i Maarif-i Adliye (1838)

 • II. Mahmut Dönemi ‘nde açılmıştır.
 • Amacı memur yetiştirmektir.

Darülmuallim (1847)

 • Abdülmecit Dönemi ‘nde açılmıştır.
 • Erkek öğretmen okuludur.

Darülmaarif (1849)

 • Adülmecit Dönemi ‘nde açılmıştır.
 • Devlet personeli yetiştiren okuldur.

Mekteb-i Mülkiye (1859)

 • Sultan Abdülmecid Dönemi ‘nde açıldı.
 • Kamu personeli yetiştirmek için açıldı.
 • Atatürk Dönemi ‘nde Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak dönüştürüldü.

Islahane (1861)

 • Ahmet Mithat tarafından açılmıştır.
 • Terzilik , kunduracılık gibi alanlarda eğitim veren kurumdur.

Darülfünun (1863)

 • 1863 yılında ilk dersini verip kısa süre sonra derslere son verilmiştir. 1870 yılında tekrar derslere başlanmıştır.
 • Darülfünun , ilk yüksek öğretim kurumudur.
 • 1933 yılında İstanbul Üniversitesi ‘ne dönüştürülmüştür.

Sultani (1868)

 • Abdülaziz Dönemi ‘nde açılmıştır.
 • Fransız eğitim modeli örnek alınarak açılmıştır.

Sanayi Mektebi (1868)

 • Meslek dallarını öğretmek amacı ile açılan eğitim kurumudur.

Darülmuallimat (1870)

 • Abdülaziz Dönemi ‘nde açılmıştır.
 • Kadın öğretmen okuludur.

İdadi (1872)

 • İdadi , günümüz liselerine denk gelen eğitim kurumlarındandır.
 • Maarif Nizamnamesi gereğince açılmıştır.
 • İsmi daha sonra Sultani ve sonrasında Lise olarak değişmiştir.

Darüşşafaka (1873)

 • Sultan Abdülaziz Dönemi‘nde açılmıştır.
 • Kimsesiz çocukların eğitimi amacı ile kurulmuştur.

Sanayi-i Nefise Mektebi (1882)

 • II. Abdülhamit döneminde kurulmuştur.
 • Osman Hamdi Bey , Sanay-i Nefise Mektebi Müdürlüğü‘ne atanmış ve böylece kurum resmen açılmıştır.
 • Günümüzdeki Mimar Sinan Üniversitesi‘dir.

Darülbedayi (1914)

 • V. Mehmet Reşat Dönemi ‘nde açılmıştır.
 • Konservatuvardır.
 • 1934 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları‘na dönüştürülmüştür.

Darülelhan (1917)

 • V. Mehmet Reşat Dönemi‘nde açılmıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin ilk müzik okuludur.
 • 1927 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı‘na dönüştürüldü.

OSMANLI DEVLETİ BİLİM İNSANLARI

 • Osmanlı bilim insanları :

KADIZADE-İ RUMİ

 • Fatih Sultan Mehmet Dönemi‘nde yaşadı.
 • Matematik ve astronomi bilginidir.

DAVUD-U KAYSERİ

 • İlk Osmanlı müderrisi Davud-u Kayseri ‘dir.

MOLLA FENARİ

 • İlk Osmanlı şeyhülüslamı Molla Fenari ‘dir.

ALTUNCUZADE

 • Altunizade ya da Altuncuzade , Fatih Sultan Mehmet Dönemi ‘nde yaşamıştır.
 • Bevliye ( İdrar yolları , üroloji ) hastalıkları ile ilgili çalışmalarda bulunmuştur.

AKŞEMSETTİN

 • Akşemsettin , Fatih Sultan Mehmet‘in hocasıdır.
 • Uzmanlık alanı tıptır.
 • Maddetü’l Hayat ve Risaletü’n Nuriye önemli eserleridir.

SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİN

 • Fatih Sultan Mehmet Dönemi ‘nde yaşadı.
 • İlk Türkçe cerrahi eser  Sabuncuoğlu Şerafettin tarafından yazılmıştır. 
 • Mücerreb-Name ve Cerrahiyye-i Haniyye önemli eserleridir.
 • Deneysel Farmakolojinin kurucusu sayılır.
 • Türk Plastik Cerrahisinin Babası olarak kabul edilir. 

ALİ KUŞÇU

 • Asıl adı Ali Bin Muhammed ‘dir.
 • Akkoyunlu Devleti‘nden Osmanlı‘ya gelmiştir. ( Fatih Sultan Mehmet Dönemi )
 • Astronomi ve matematik ile ilgilenmiştir.
 • İstanbul‘un enlem ve boylamını hesapladı.
 • Fethiye adlı eserini Fatih Sultan Mehmet‘e sunmuştur.
 • Nasa tarafından Ay’ın bir bölümüne Ali Kuşçu ismi verildi.

PİRİ REİS

 • Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşamıştır.
 • Ünlü bir denizcidir.
 • Dünya haritası çizmiş ve çizdiği haritayı Yavuz Sultan Selim ‘e sunmuştur.
 • Kitabü’l Bahriye adlı eserini Kanuni Sultan Süleyman ‘a sunmuştur.
 • Piri Reis , Amerika kıtasından bahsetmiştir.
 • Portekizlilerden yardım alması sebebi sonucunda Kanuni Sultan Süleyman ‘ın fermanı üzerine idam edildi.

SEYDİ ALİ REİS

 • Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ‘nde yaşamıştır.
 • Ülkelerin Aynası anlamına gelen Miratü’l Memalik , Seydi Ali Reis tarafından yazılmıştır.
 • Muhit adlı eserinde ise yol ve yön gibi konuları işler.

TAKIYÜDDÜN MEHMET

 • Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşamıştır.
 • Takıyüddün Mehmet , Osmanlı’da ilk rasathaneyi kuran kişidir.
 • Astronomi ve matematik alanlarında çalışmalar yapmıştır.
 • İlk kez mekanik saati kullanan kişidir.

EVLİYA ÇELEBİ

 • 17. yy ‘da yaşamıştır.
 • Şefaat Ya Resulallah yerine Seyahat Ya Resulallah demiş ve gezilerine başlamıştır.
 • Seyahatname adlı eseri ile ünlüdür.

KATİP ÇELEBİ

 • Hacı Halife veya Hacı Kalfa olarak da bilinir.
 • Astronomi ve matematik ile ilgilenmiştir.
 • Keşfü’z Zünun ve Cihannüma adlı eserleri ünlüdür.
 • Cihannüma , ilk sistemli coğrafya eseridir.

HAZERFAN  HÜSEYİN EFENDİ

 • 17. yy ‘da yaşamıştır.
 • Tarihçidir.
 • Yunan ve Latin kaynaklarından ilk yararlanan tarihçidir.

HAZERFAN AHMET ÇELEBİ

 • İnsanlık tarihinin ilk başarılı uçuş denemesini yapan kişidir.

LAGARİ HASAN PAŞA

 • Lagari Hasan Paşa, ilk roket ile uçuş denemesini yapmıştır.

KOÇİ BEY

 • Koçi Bey , ülke içindeki durumu anlatmak için risale yazmış ve bu ünlü risalesini IV.Murat ‘a sunmuştur.

NAİMA

 • Osmanlı’nın ilk vakanüvisti Naima ‘dır. ( Vakanüvist , tarih yazıcısı anlamına gelmektedir. )

MARCO PAŞA

 • Rum asıllı hekimdir.
 • Marco Paşa , Osmanlı’nın önemli hekimlerindendir.
 • Hastalarını sabırla dinlediği için zamanla ‘’ Git derdini Marco Paşa’ya anlat ‘’ tabiri oluşmuştur.

MEHMET FATİH GÖKMEN

 • Hem Osmanlı Devleti‘nde hem de Cumhuriyet döneminde yaşamıştır.
 • Astronomi ile uğraşmıştır.

MUSTAFA BEHÇET EFENDİ

 • Osmanlı saray hekimidir.
 • II. Mahmut Dönemi ‘nde açılan Tıbbıye-i Şahane ‘nin başhekimidir.

AHMET CEVDET PAŞA

 • 19. yy ‘da yaşamıştır.
 • Vakanüvist , tarihçi ve bilim adamıdır.
 • Kısas-ı Enbiya ( Peygamberler Tarihi ) ve Mecelle ( Medeni Kanun ) önemli eserleridir.
 • Tarihi Cevdet adlı eserini Abdulmecit ‘e sunmuştur.

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

 • Matematik , astronomi ve astroloji ile uğraştı.
 • Marifetname adında ünlü bir eseri vardır.

MATRAKÇI NASUH

 • Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşadı.
 • Osmanlı’nın en önemli minyatürcülerindendir.
 • Birçok alanda eser vermiştir.
 • Matrakçı Nasuh , Silahşorların Üstadı olarak bilinir.
 • Cemalü’l Küttap , Kemalü’l Hüssab ve Necamu’t Tevarih eserleri ünlüdür.

Konumuz burada bitmiştir. Devamı olan diğer kpss konusu için buraya tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!